ὁ Λόγος

The Word. Hmm, yea.
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.  The same was in the beginning with God.  All things were made by him; and without him was not any thing made that was made.  In him was life; and the life was the light of men.  And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not...
Well, here it is in the original Greek:
  Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν.  πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν ὃ γέγονεν.  ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων.  καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.
Like it?
Yet I spoke Aramaic, and Hebrew - so why the Greek?
I tell you why...
The very same reason I'm writing here in English.

Past Gospel writers had to adapt to their own social context. Still, I wouldn't say that John's gospel is false, yet it has much exaggeration and philosophical expectations. And I would offer less for Mark (too simplistic), and for Matthew and Luke (too biased and exceedingly anti-semitic - don't forget I am Jewish, in my earthly guise), who gave me words I never uttered and described me as gentle when I was pale with rage. Their words were written many years after I was gone and only repeat what old men told them. Very old men...

So, here I am again. Now. Yea, as promised. For those who would ask how my words have come to this blog, I would tell them to look upon it as a small miracle: I've done so many, one more one less...

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

I say to you, arise!

Powered by My Ineffable Mind